دنیا به هم نمی خورد

دنیا پر از حوادث گوناگون .دنیا پر از وقایع رنگارنگ. از مرگ از تولد از صلح جنگ.از جشن از جدایی از فتح از شکست هر لحضه صد هزار اتفاق است.ااین ارزوی کوچک ما نیز یک رویداد ساده است من خود راست و درست نمی دانمش که چیست یک اشتیاق پاک؟یک ارمان شیرین؟یک هاله مقدس؟یک عشق تابناک؟......................................در بین صد هزار هزار اتفاق گم دنیا به هم نمی خورد ای مردم؟بعد از هزار سال صبوری بعد از هزار مرحله دوری.این یک زیاده خواهی نیست.این نیست یک توقع بی جا.این نیست یک هوس این اخرین تضرع یک عاشق است و بس. باری اگر به سینه دلی دارید این ارزوی ساده ما را بر اورید.ما را به هم ببخشایید.ما را برای هم بگزارید در لحضه های مانده به جا از حیات ما.ما را به یگدیگر بسپارید..

/ 0 نظر / 5 بازدید