تهمت

  1. گله دارم خدایا من ز انها    که بر من تهمت و بهتان بستند   چنان بازی گرفتند ابرویم که هر چه حرمتم بود ان شکستند   حریم عشق پاکم را چه کردند که جان و دل ز هر شادی گسستند تن پاک مرا به گل نشاندن  امیدوارم ببینم خیلی خستند  گمان کردن چون تهمت ببندند قوای همتم بی دست و پایند  گناهان مرا شستند انها اگر چه محض می دانم که پستند  صبو  ری میکنم با یاری حق  که حق و یاورانش با من هستند                                     
/ 0 نظر / 7 بازدید