مهر می ورزیم...........

جام دریا از شراب بوسه خورشید لبریز است                                                                                   جنگل شب تا سحر تن شسته در باران                                                  خیال انگیز است                                                             ما به قدر چشمان خود از افسون این خمخانه سرمستیم                                در من این احساس :                                                                                                                  مهر می ورزیم.........                                                                                                                پس هستیم.   

/ 0 نظر / 6 بازدید