اموزگار مهر

تو مثل پرتو انعکاس یافته از ایینه خوشبختی بر روح زنگار گرفته ام تابیدی.                                گم شده ای بودم در تاریکی جهان و تو عشق را به من اموختی.                                              نامت را بر تک تک گلبرگهای بهشتی خواهم نوشت. تا زمانی که دوباره امدی همه بلبلان            نام زیبای تو را زمزمه کنند ای اموزگار مهر.

/ 0 نظر / 7 بازدید