حقیقت

هر خزانی را بهاریست         و هر بهاری را خزانی                                                                   مرگ و زندگی چنان در هم تنیده اند که گیاه با خاک                                                                  ان سان از هم جدا اند که اسوان از زمین                                                                                  راستی چه چیزی می تواند جاذبه خاک را بشکند؟؟؟؟                                                          و مارا از این سیاره کوچک معلق به بی کرانها ببرد؟؟؟                                                              براستی که حقیقت زندگی عشق است و زندگی بدون عشق سرابی بیش نیست.                 چگونه می شد جاودانه شد و حصار زندگی و ترس از مرگ را شکست؟؟                                  و از هر دو فراتر رفت.چگونه با سرچشمه ان رنج اسمانی که امن و ابدی را ارزانی میدارد کجاست؟؟                                                                                                                              ایا ما از حقیقت وجود خود غافلیم؟؟؟؟؟؟        

/ 0 نظر / 5 بازدید