هیچگاه آخرین نگاهت را فراموش نمی کنم

نگاهی سرشار از عشق و محبت و صمیمیت.

امروز سالها از آن روز می گذرد،

ولی تو هنوز برنگشته ای.

صدایت در گوشم زمزمه می کند و نگاهت در ذهنم مجسم،

ولی من تو را می خواهم نه خیالت را ...

/ 0 نظر / 30 بازدید