دوست داشتن

دانی از زندگی چه می خواهم؟ من تو باشم پای تا سر تو.زندگی گر هزار باره بود بار دیگر تو بار دیگر تو.بس که لبریزم از تو می خواهم بدوم در میان صحرا ها.سر بکوبم به سنگ کوهستان  تن بکوبم به موج دریاها.زیر پای تو سر نهم ارام به سبک سایه تو اویزم .اری اغاز دوست داشتن است.گر چه پایان راه نا پیداست.من به پایان دگر نیاندیشم که همین دوست داشتن زیباست.

/ 0 نظر / 5 بازدید