بهترین من

نام تو اگر چه بهترین سرود زندگیست. من تورا به خلوت خدایی خیال خویش بهترین بهترین من خطاب می کنم                                                              بهترین بهترین من49.gif49.gif  

/ 0 نظر / 5 بازدید