برای تو

کنار اشیان تو من اشیانه می کنم   فضای اشیانه را پر از ترانه می کنم  کسی سوال می کند برای چه زنده ای    و من برای زندگی تو را بهانه می کنم         

/ 0 نظر / 5 بازدید