گمگشته

بعد از ان دیوانگی ها ای دریغ                                                                                                                                            باورم ناید که عاقل گشته ام                                                       گوئیا او مرده در من کاینچنین                                                                                                                                          خسته و خاموش و باطل گشته ام                                                 هر دم از ایینه می پرسم ملول                                                                                                                                             چیستم؟دیگر به چشمت چیستم؟                                            لیک در ایینه هم می بینم که وای                                                                                                                                           ساییه ای هم زانچه بودم نیستم                                             همچو ان رقاصه هندو به ناز                                                                                                                                                 پای می کوبم ولی بر گور خویش                                               وه که با صد حسرت این ویرانه را                                                                                                                                            روشنی بخشیده ام از نور خویش                                           ره نمی جویم بسوی شهر خویش                                                                                                                                         بی گمان در قعر گوری خفته ام                                                گوهری دارم ولی ان را ز بیم                                                                                                                                                در دل مردابها بنهفته ام                                                              می روم اما نمی پرسم ز خویش                                                                                                                                           ره کجا؟....منزل کجا؟.......مقصود چیست؟                               بوسه می بخشم ولی خود غافلم                                                                                                                                             کاین دل دیوانه را معبود کیست؟                                                          اه...اری ...این منم..... اما چه سود؟                                                                                                                                    او که در من بود دیگر نیست.نیست                                     میخروشم زیر لب دیوانه وار                                                                                                                                       او که در من بود اخر کیست؟کیست؟؟؟                                              

/ 0 نظر / 6 بازدید