نمی خواهمت

بهار داری میای//؟

چه تند و بی شتاب

چرا دوستت ندارم چرا برای امدنت لحظه شماری نمی کنم

نیا

میشه امسال نیایی اخه منتظرت نیستم اخه ناراحت نمی دونم هی چی بیشتر به امدنت نزدیک میشم بیشتر دلتنگ میشم دلم میگیره دوستت ندارم بهار امسال دوست ندارم

 

/ 1 نظر / 41 بازدید

خیلی خزی