به تو می اندیشم

به تو می اندیشم.                                                                                                                     ای سراپا همه خوبی.                                                                                                            تک و تنها به تو می اندیشم.                                                                                                   همه وقت......                                                                                                                        همه جا...................                                                                                                              من به هر حال که باشم به تو می اندیشم.                                                                             تو بدان این را تنها تو بدان.                                                                                                        تو بیا...............                                                                                                                     تو بمان با من تنها تو بمان.............                                                                                           جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب.                                                                                        من فدای تو به جای همه گلها تو بخند.                                                                                    اینک این من که به پای تو درافتادم باز.......                                                                              ریسمانی کن از ان موی دراز.تو بگیر تو ببند.....                                                                        تو بخواه.پاسخ چلچله ها را تو بگو.                                                                                          قصه ای ابر هوا را تو بخوان.....                                                                                             تو بمان با من تنها تو بمان......                                                                                                  در دل ساغر هستی تو بجوش.                                                                                              من همین یک نفس از جرعه ای جانم باغیست                                     اخرین جرعه ای این جام تهی را تو بنوش.......                                  

/ 0 نظر / 5 بازدید