قبله امید

ره کجا؟خانه کجا؟یار کجاست؟اندرین غمکده دیار کجاست؟                            تا دری بگشاید.سفری می باید پشت این تاریکی در پس دود و غبار               بی گمان خورشیدی است.                                                                          دل اگر پر گیرد یا که زنگار ز رخ بر گیرد                                                          قبله امیدی است.     

/ 0 نظر / 5 بازدید