پشیمانی سودی ندارد.

  تا که بودیم نبودیم کسی  کشت وا را غم بی نفسی     تا که رفتیم همه یار شدن  خفته ایم و همه بیدار شدن  قدر ایینه بدانیم چو هست نه در ان وقت که اقبال شکست 

/ 0 نظر / 5 بازدید