مرگ.

چرا از مرگ می ترسید؟؟چرا زین خواب جان ارام شیرین روی گردانید؟/؟؟؟چرا اغوش گرم مرگ را افسانه می دانید؟؟؟مپندارید بوم ناامیدی باز در خاطر من می کند پرواز.مپندارید جام جانم از اندوه لبریز است.مگویید این سخن تلخ و غم انگیز است.مگر.می این چراغ بزم جان.مستی نمی ارد؟؟؟؟؟مگر افیون افسون کار نهال بی خودی را در زمین جان نمی کارد؟مگر دنبال ارامش نمی گردید؟؟؟چرا از مرگ می ترسید؟/؟؟؟؟/؟/؟                      کجا ارامشی از مرگ خوشتر کس تواند دید؟چرا از مرگ می ترسید؟/؟؟          بهشت جاودان انجاست.جهان انجاو جان انجاست.گران خواب ابد در بستر گلبوی مرگ مهر بان ان جاست.                                                                  سر از بالین اندوه گران خویش بردارید.در این دوران که از ازادگی نام و نشانی تیست/.سر از بالین اندوه گران خویش بردارید.                                              همه بر استان مرگ راحت سر فرود ارید.چرا اغوش گرم مرگ را افسانه می دانید؟؟؟چرا زین خواب جان ارام شیرین رویگر دانید؟؟؟؟؟                                                         چرا از مرگ می ترسید؟؟؟؟ 

/ 1 نظر / 5 بازدید
احسان

سلام خانم فاطمی خوبی ندا؟ از اینکه بهم سر زدی ممنون خیلی مطالبت جالب بود موفق باشی قربانت فعلا...........................