چقدر خوشحــ ــال بود شیطــ ــان


وقتے سیبــ را چیدم …


گمان مے کرد فریب داده استــ مرا


نمے دانستــ تو پرسیده بودے :


مرا بیشتر دوستــ دارے


یا ماندن در بهشت را…

/ 0 نظر / 28 بازدید