مهم نیستــــ اگر انـسـان بـرای کـسی که دوسـتـش دارد غـرورش را از دستـــــ بـدهـد ؛امـا فـاجـعـه اسـتــــــ اگر بـه خـاطـر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 37 بازدید
مرداد 97
1 پست
تیر 97
1 پست
تیر 94
1 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
2 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
9 پست
تیر 92
3 پست
اسفند 91
3 پست
دی 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
6 پست
دی 88
20 پست
آذر 88
10 پست
مرداد 88
12 پست
تیر 88
8 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
7 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
5 پست
شهریور 87
6 پست
مرداد 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
12 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
7 پست
آبان 86
9 پست
مهر 86
11 پست
شهریور 86
14 پست
مرداد 86
26 پست
تیر 86
23 پست
خرداد 86
57 پست
اسفند 85
53 پست
بهمن 85
28 پست
دی 85
62 پست
آذر 85
126 پست
قبر
1 پست
سنگ
1 پست