خدایا تو بگو چه کنم؟
با این غم بزرگ که توی دلم سنگینی می کنه؟گاهی اوقات احساس می کنم دارم از شدت فشار این غصه خورد می شوم
خدایا ادمها چقدر می تونند تحمل کنند؟؟؟توان ادم تا چه اندازه است؟؟؟؟؟
نمی دونم ولی گاهی فکرهای خطرناکی به ذهنم می رسه.............
اخه واسه کسی از همه چی بگذری از زندگیت..آبروت....همه و همه چی
ولی ان باز همونطوری باشه که خودش می خواد
خدا
دیگه تحملم سر امده
خدایا دیگه خسته شدم از بس دعا کردم از بس التماس کردم کاش بمیرم و زودتر از این دنیا راحت شم
می دونم همیشه بنده ناشکری هستم ولی...................
کمکم کن خدا